Købt katten i sækken? Sådan reklamerer du over din nye hest

Tvister omkring hestehandel er desværre meget udbredt i hesteverdenen. Mange oplever at købe en hest, der kort tid efter købet viser sig at fejle noget, som gør, at sælger skal lade handlen gå tilbage. Det er selvfølgelig frustrerende for begge parter og koster både penge, tid og sorger for alle – inklusiv hesten. Derfor har vi her på Malgré Tout sat os for at gøre dig, kære læser, klogere på reglerne i købeloven og klæder dig på med hvad, du skal vide, inden du skal ud og købe ny hest.

Købeloven gælder

Alle tvister om hestehandel afgøres i dag i henhold til reglerne i købeloven. Købeloven giver dig, som forbruger, nogle rettigheder ved køb af varer. Her betragtes en hest som en vare, du køber enten af en privatperson eller en virksomhed.

Køber du hesten af en privat, gælder bestemte dele af købeloven, og køber du den af en virksomhed, som for eksempel et stutteri eller en salgsstald, så gælder andre dele af købeloven. Og for at gøre det endnu mere kompliceret, er der også forskel på, om du selv er erhvervsdrivende og køber hesten med henblik på selv at sælge den videre med fortjeneste.

Lidt mere enkelt formuleret, skelner Købeloven mellem 3 typer handler:

  • Handelskøb: Hvor både sælger og køber repræsenterer en virksomhed
  • Forbrugerkøb: Hvor du som privatperson køber hesten af en virksomhed
  • Civilkøb: Hvor du som privatperson køber din hest privat.

Få nu lavet den handelsundersøgelse

Selvfølgelig skal du sørge for at lave en grundig købekontrakt, og foretage en omhyggelig undersøgelse og afprøvning af hesten sammen med en dyrlægeundersøgelse. Det gør nemlig, at de fleste tvister om handelen kan undgås og du ikke er tvunget til at sende din drømmehest tilbage til sælger.

Eventuelt kan handelsundersøgelsen suppleres af andre undersøgelser herunder røntgen. Når hesten er godkendt af dyrlægen udfyldes og underskrives købekontrakten.

Sørg også for at lave en køber-sælger-kontrakt

Hvad er det, tænker du måske? Inden købekontrakten underskrives, bør sælger og køber sammen gennemgå og udfylde sælger- købererklæringen. Her spørges der ind til købers påtænkte anvendelse af hesten, sælger giver helbredsoplysninger på hesten og resultaterne af købers afprøvning af hesten bliver gennemgået. Det er også en god ide, at du tager kontrakten med til din dyrlæge inden købet for at drøfte tvivlsspørgsmål med din dyrlæge. Så er du sikker på, at hestens sundhed er fuldt ud dokumenteret ved salgstidspunktet, hvis der efter købet skulle opstå ‘fejl eller mangler’ ved hesten.

Du som køber har bevisbyrden

Det er nu, du skal have tungen lige i munden: Handelsundersøgelsen og køber-sælgererklæringen er helt essentielle, hvis din nyindkøbte drømmehest skulle vise sig at fejle noget. Uden dem, er du meget dårligt stillet.

Hvad siger købeloven?

§ 47. Har køberen før købets afslutning undersøgt salgsgenstanden eller uden skellig grund undladt at efterkomme sælgerens opfordring til at undersøge den, eller er der før købets afslutning givet ham lejlighed til at undersøge en prøve af salgsgenstanden, kan han ikke påberåbe sig mangler, der ved sådan undersøgelse burde være opdaget af ham, medmindre sælgeren har handlet svigagtigt.

Det vil sige, at med mindre sælger har handlet ‘svigagtigt’, kan handlen ikke gå tilbage, hvis ikke der er foretaget en handelsundersøgelse. Det skyldes, at det, i følge lovgivningen er DIG, som køber, der skal bevise, at hesten fejler noget på handelstidspunktet. Opstår der på et tidspunkt en handelstvist om hesten, kan resultatet af salgsundersøgelsen nemlig anvendes som dokumentation i det, der hedder Voldgiftsretten.

Forbrugerkøb giver dig 6 måneder til at lade handlen gå retur

Hvis der er tale om et forbrugerkøb (hvor du som privatperson køber hesten af en virksomhed) gælder dog andre regler. Her har du hele 6 måneder til at opdage fejl eller mangler, der
formodes* at have været til stede ved salgstidspunktet. Der er således ved forbrugerkøb i praksis tale om omvendt bevisbyrde i de første seks måneder.

En mundtlig aftale er (ikke) lige så bindende som en skriftlig

De fleste kender princippet om, at ”en mundtlig aftale er ligeså bindende som en skriftlig”.
Men lad os slå fast med det samme: det er i følge SEGES et teoretisk udgangspunkt! I praksis er det af overordentlig stor betydning, at man kan dokumentere indholdet af den aftale, der er indgået, og hvilke oplysninger man har givet eller modtaget i forbindelse med købet af din drømmehest.

Derfor: Er den bedste måde at undgå, at en hestehandel udvikler sig til en tvist på ved at få alle aftaler og oplysninger om hesten på skrift – for din og for hestens skyld.

Husk pas og ejercertifikat, når du overtager hesten

Alt for mange købere glemmer at få pas og ejercertifikat med på hesten, når de overtager den. Det kan enten skyldes at sælger har glemt det eller simpelthen ikke har det. Du skal forlange at få udleveret hestens pas og ejercertifikat sammen med hesten. Ellers skal kraftigt du overveje, om du overhovedet vil købe den.

Pas og ejercertifikat er nemlig lovpligtige papirer, og det kan være både vanskeligt og dyrt senere at få fremskaffet nye papirer, hvis de oprindelige er forsvundet.

Hestepas er ikke nok

Mange tror fejlagtigt, at har du bare hestepasset i orden, så er det dig, der ejer hesten. Sådan er det bare ikke. Det afgørende for hvem, der har ejerskabet over hesten, er de såkaldte juridiske aftaler, herunder ejercertifikat og købsaftale. Passet fungerer kun som hestens ID-papir, sådan, at hesten kan spores af hensyn til fødevarelovgivningen. Det er købsaftalen, herunder underskrevet købekontrakt eller ejercertifikat, der alene afgør ejerskabet af hesten.

Så snart du overtager hesten, er den dit ansvar

Du har ansvaret for hesten, så snart den er leveret til dig. I følge købeloven er det i principptet dit ansvar at hente hesten hos sælger. Når du afhenter hesten, overdrages risikoen for hesten i det øjeblik, du får træktorvet i hånden. Hvis du udskyder afhentningstidspunktet i forhold til det, der er aftalt, overgår risikoen til dig på det tidspunkt, hvor du og sælger oprindeligt havde aftalt, at hesten skulle afhentes – ikke først på det tidspunkt, hvor du reelt afhenter den.

Hvis det er aftalt, at sælger skal aflevere hesten til dig, har sælger, som udgangspunkt, risikoen indtil det tidspunkt, hvor hesten er læsset af ved din stald, og du har fået træktorvet i hånden.

Hvad er fejl og mangler hos heste?

Købeloven giver ikke en kort entydig definition af, hvornår en ting – f.eks. en hest – kan være behæftet med ”en mangel”. Derudover er det er vigtigt at skelne mellem ”fejl” ved en hest og så en ”mangel”.

Der findes ingen fejlfrie heste, men generelt kan man sige, at betegnelsen fejl omhandler de af sælger og køber bekendte ‘skavanker’, hesten eventuelt måtte have. Det vil sige; er hesten solgt med eksempelvis en handelsfejl såsom tætsiddende torntappe, så ved både sælger og køber, at hesten har dette problem, og sælger er indforstået med at det kan have betydning for hestens ridelighed eller helbred i fremtiden.

En mangel er derimod noget andet. SEGES beskriver det på denne måde:

“Hvis hesten afviger fra den berettigede forventning, køberen havde til hesten på handelstidspunktet, så er det en mangel. Det vil sige: en fejl er ikke en mangel, hvis køberen kendte eller burde forvente fejlen.”

Det er den ubekendte faktor, der gør forskellen. Derfor spiller undersøgelsen af hesten og sælgers oplysninger om hesten en væsentlig rolle, når man efterfølgende skal vurdere, om hesten har en mangel. Sælger har pligt til at oplyse, om hesten har en fejl, og du som køber har pligt til at undersøge om hesten er i tip-top stand.

I hvor lang tid kan du sende hesten retur?

At sende hesten retur til sælger er det samme som en reklamation. At hesten har en åbenlys mangel, som du ikke vidste, den havde ved købet. I købeloven skelner man mellem to typer reklamationsfrister:

1. Den ”absolutte” reklamationsfrist

Den absolutte reklamationsfrist vil sige fristen for, at en køber kan fremsætte indsigelser om mangler overfor en sælger, som har handlet i god tro. Efter købeloven er den absolutte reklamationsfrist to år. I handelskøb og civile køb kan parterne gyldig aftale en anden, f.eks. en kortere absolut reklamationsfrist. I forbrugerkøb vil en aftale om en absolut reklamationsfrist, der er kortere end to år, ikke være gyldig.

2. Den ”relative” reklamationsfrist

Den relative reklamationsfrist er et udtryk for, hvor hurtigt en køber skal reagere overfor sælger, efter at han har opdaget, eller burde have opdaget, en mangel ved hesten. Fristens længde afhænger af hvilken type køb, der er tale om. Det samme gør parternes mulighed for gyldigt at aftale en anden relativ reklamationsfrist. I handelskøb skal køber, ifølge købeloven, reklamere ”straks”. Parterne kan gyldigt aftale en anden relativ reklamationsfrist, f.eks. 14 dage.

I civile køb kan køber, ifølge købeloven, reklamere ”uden udgrundet ophold”. Parterne kan gyldigt aftale en anden relativ reklamationsfrist, f.eks. 14 dage. I forbrugerkøb bestemmer købeloven, at køber skal reklamere ”inden rimelig tid”. I forbrugerkøb er en reklamation, der sker inden to måneder efter at køber har fået, eller burde have fået kendskab til manglen, altid rettidig. Denne to-måneders frist kan ikke forkortes.

Sådan gør du, hvis du ønsker at reklamere

Så snart du opdager, at der kan være tale om, at hesten lider af en skjult fejl eller mangel, bør du rådføre dig med fagfolk. Det kan være dyrlæge, berider eller lignende, så du kan fremskaffe dokumentation for manglen.
Vil du som køber reklamere overfor sælger angående en fejl eller mangel ved hesten, skal sælger underrettes hurtigst muligt. Det er ikke nok bare at ringe og gøre sælger opmærksom på, at man er utilfreds med hesten. Der stilles ikke krav om at reklamationen skal være skriftlig, men det vil klart være at foretrække af hensyn til bevisførelsen.

Derudover er det en rigtig god ide at søge juridisk rådgivning hos eksempelvis SEGES, så du sikrer dig at processen foregår rigtigt og fristerne for reklamation overholdes.

Læs også: Handelsundersøgelser: Hvordan ensretter vi dem?

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce