Tre strategier til heste på vinterfold

I en normal landbrugsproduktion tager man nu dyrene hjem fra græs og sætter dem på stald. Dels er det nemmere at passe dyrene godt nok, når man kan styre temperatur og foder, men det er også af hensyn til næste års græsproduktion og dermed foderforsyning.

Heste har brug for at komme ud på fold, og der er lovmæssigt opstillet krav om, at heste kommer ud på fold. Det kan gøres på mange måder. I denne artikel vil jeg give dig tre forslag til strategier for din vinterfold, så du tilgodeser hestenes behov og sundhed, og samtidig sikrer græs til hestene næste år.

De tre strategier får du her:

  1. Udvælg et mindre areal, som vinterfolde og lad de øvrige folde hvile
  2. Lad hestene gå et areal med højt, modent græs, “som har stået siden i sommers – “hø på roden”
  3. Etabler faste vinterfolde drænet og med sand
Om Martha Voss

Martha Voss er hesteagronom og driver den uafhængige rådgivnings- og kursusvirksomhed NENUC med kurser, rådgivningsbesøg og udvikling af læringsspil m.v. Martha har mere end 30 års erfaring med undervisning og research inden for hold af heste og korrekt ernæring.

Alle tre strategier har sine udfordringer, både for heste og græsmarker. Nogle steder er det ekstra svært at lade græsfolde hvile, fordi man har brug for alle kvadratmeter til motion for hestene. Du skal selvfølgelig tage hensyn til hestenes behov og trivsel, men hvis du vil have græs på folden næste år, skal du også tage hensyn til græssets vækstvilkår. Vil du have dine heste på jordfold, skal du forholde dig til miljøreglerne, og sidst, men ikke mindst:

Du skal gøre det nemt for dig selv, så du ikke løber sur i hårdt arbejde, når det fryser og stormer til vinter.

Jeg har i tidligere artikler givet dig indsigt i græssets vækst. Denne artikel handler om dit management af vinterfoldene.

LÆS MERE: Der er stadig krudt i græsset

Regler og lovgivning

Som du sikkert ved, er der via lovgivningen krav om at alle heste skal have mulighed for at komme ud på fold. Længere nede i afsnittet Referencer er der link til Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste, som regulerer hestenes ret til ophold på fold (se faktaboks nr. 1) og til Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som har til formål at forebygge miljøproblemer ved erhvervsmæssigt husdyrhold.

Faktaboks 1
§ 16.
 Heste skal i mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold.

Fra <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1746>

En fold skal mindst være 800 kvadratmeter (som dressurbane B), og der må maksimalt gå 4 heste på dette areal. Det lyder ikke af meget, og mange steder er det heldigvis også undtagelsen, hvis hestene kun kommer på fold to timer fem dage om ugen, ligesom der typisk ikke går mere end en eller to heste på så lille en fold. Det ideale er imidlertid større og længere folde, så hestene kan komme til at løbe og lege med de andre. Mange undersøgelser viser, at hestene har godt af den fri bevægelse. Desuden øger det hestens trivsel betragteligt, når den kan være social med andre heste. Dilemmaet om vinteren kan være udfordringer med mudder samt græssets næringsindhold, som kan skifte i takt med temperatursvingningerne, hvis det ikke bliver rigtigt koldt.

LÆS MERE: Forbered din hest til forårsgræsset

Når man i lovgivningen omtaler “en fold”, er det “en indhegning med plantedække” (se faktaboks 2). Hvis du har erhvervsmæssigt hestehold og vil etablere jordfolde, skal du tjekke op med Husdyrgødningsbekendtgørelsen og kommunen, hvad de vil godkende. Der er nemlig stor risiko for udvaskning af næringsstoffer til grundvandet fra jordfoldene, og der er meget begrænsede dispensationsmuligheder.

Der kan være forskelle i opfattelsen af, hvad er er fold, og hvad der er et vandrespor eller en opsamlingsfold. Den sidste vil man typisk kræve med fast bund og afløb – men som sagt: Tjek i din kommune.

Faktaboks 2
Ved folde forstås navnlig indhegninger med plantedække. Reglerne om folde omfatter således ikke løbegårde og lignende, hvor der er en så høj koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet, og hvor der derfor er krav om fast bund og afløb, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2, jf. stk. 1.

 
Fra <https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/3-placering-af-anlaeg-mv/#8>

Udvælg et mindre areal som vinterfolde og lad resten hvile

Hvis du har heste, som gerne må komme på græs om sommeren, vil denne strategi meget ofte være den foretrukne, fordi græsset på nogle af foldene får mulighed for at hvile og dermed give god vækst gennem forår og sommer. Som du kan læse i artiklen om strategier for sommerfolden, vil en pause uden dyr, der tramper på jorden og bider af planterne, være til stor gavn for græsset. Det giver regnorme og biller mulighed for at arbejde i jorden, og planternes rødder kan udvikle sig og suge næringsstoffer fra jordvæsken.

Og du kan med fordel tænke din sommergræsstrategi ind i vintergræsset. Hvis du f.eks. har løbegange eller vandrespor ud til mindre folde, er det nemt for dig – også om vinteren – at udvælge arealer til vinterfolde. Vinterfolden her vil sandsynligvis blive trådt op. Derfor kan du passende kalkulere med at så den om, når hestene om foråret kan komme over på de andre folde. Der er forskellige måder at gøre det på, men det vil jeg komme ind på når vi nærmer os forårsarbejdet.

Udvælg de højest beliggende  arealer til vinterfolde – eller de arealer, der ligger tættest på gården. Det skal være nemt at passe i vintermørke og vådt terræn, og det skal give hestene gode timer på fold. Har du lavtliggende jorder, skal du fravælge de områder, hvor der er risiko for mudder. På den lange bane skal du tilpasse foldens græsarter til hestene og jordbundsforholdene. Tag en snak med din græsfrøleverandør. Hvis ikke sælgeren ved, hvad du skal vælge, så find en anden. Ligesom foderkonsulenterne, skal frøkonsulenterne vide, hvad de sælger og hvorfor.

Husk på, at lang foldtid er ikke kun et gode. Det er ikke hestevelfærd, hvis hestene står i knæhøjt mudder, drikkevandet fryser, der er intet at æde, og der ikke er læ på folden. Det er godt for hestene at gå ude i mange timer, men det kræver, at foldens jordbund er rimeligt tør, at der er græs på folden, samt at drikkekar kan holdes frostfrit. Giv dig tid til at studere din hesteflok og deres adfærd. På den måde kan du bedre tilrettelægge foldopholdet, så de har gavn af det.

Læ i form af naturhegn eller læskur giver hestene mulighed for at søge læ. Der er krav om læskur, hvis de går ude mere end 12 timer i vinterlignende vejr, men selv ved kortere foldophold kan det være godt for hestene at kunne gå i læ for vinden.

Drikkekar kan købes i nemme versioner, hvor vandets grundtemperatur medvirker til at tø overfladevandet op. Der findes mange forskellige typer, og de behøver ikke at koste en bondegård. Til gengæld kan du give dine heste garanti for drikkevand, så du kan prøve at modregne prisen for det frostfri drikkekar med prisen for dyrlægebesøg til kuldekolik en søndag aften.

LÆS OGSÅ: Tre strategier til heste på sommerfold

Vinterfolden kræver også vedligehold.

Hø på roden

En variation af strategien med vinterfolde kan være at bruge et areal, som du ikke lige fik slået ned. Måske står det endda med højt, modent græs. Det kan endda være, at du allerede fra foråret har arbejdet med den strategi. Ved at lade hestene græsse på det høje græs, har du så at sige “hø på roden”. Dermed kan du spare noget stråfoder på stald, fordi der er godt med strukturfoder på folden.

Denne strategi kræver, at dine heste ikke er overvægtige eller har haft stofskiftelidelser og forfangenhed. Så er hestene “lidt runde” i huldet, skal du styre deres adgang til græsset her. Det kan f.eks. med timerled ol., og de skal tilbydes strukturfoder på stald, som passer til deres behov.

Det er ikke en strategi, som planteavlskyndige foretrækker. Ulempen ved denne strategi kan være, at der dannes mug nede ved jorden i de fugtige plantedele. Hvis der kommer sne, kan du risikere, at snedækket lukker ned til græsset. Der kan dannes sneskimmel, når det lange græs pakkes ned mod jorden, og græsset der går til. Her gælder det om at få luft til græsset, så hestene kan komme til og rode op i det. Hold øje med græsset og hestene.

Der mangler systematiske erfaringer med metoden, men har du et areal, hvor græsset er kommet til at stå højt, kan du jo prøve det af og derved udnytte foder, som ellers ville bliver slået ned med en brakpudser og gå i opløsning.

Etabler faste vinterfolde, drænet og med sand

Nogle steder, hvor jordbunden er meget leret og dermed danner tykt fedtet mudder om vinteren, har man haft fordele af at etablere mindre motionsfolde (på de lovmæssige 800 m2), som drænes og dækkes med et tykt sandlag. Disse folde kræver godkendelse fra kommunen, da de ikke kommer til at stå med plantedække til sommer. Man vil kræve fast bund og afløb under sandet, se faktaboks 2 fra Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det vil også være vigtigt, at du her sørger for at holde foldene rene for hestepærer, jævnfør Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Disse folde egner sig ikke til heldagsfolde, men skal hestene gå der mere end et par timer, er det vigtigt med stråfoderkasser, så hestene får mulighed for tyggetid og beskæftigelse på folden.

Referencer

Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste, 2020. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1746

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, 2019. https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/

Vil du vide mere?

På onsdag den 25. oktober afholder Hesteagronom Martha Voss webinar om heste på vinterfolde. Her får du uddybet artiklens strategier og mulighed for at få svar på dine spørgsmål.

Tilmeld dig webinaret: Heste på vinterfold

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce